Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/99) mukainen rekisteriseloste ja informointi tietojen käsittelystä

Rekisterinpitäjä

SuoraTyö Oy
Kasarmintie 15
90130 Oulu

Puhelin: 040 192 4200

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Nimi: Henri Karjalainen
Posti- ja käyntiosoite: Kasarmintie 15, 90130 OULU
Sähköposti: henri.karjalainen(at)suoratyo.fi

Rekisterin nimi

SuoraTyö.fi – palvelun asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja voidaan käsitellä:

SuoraTyö.fi – palvelun käyttö edellyttää rekisteröitymistä asiakasrekisteriin. Käyttäjä on vastuussa käyttäjätunnuksen ja salasananansa salassapidosta sekä sillä tapahtuneesta palvelun käytöstä. Palvelun toteuttamiseen SuoraTyö Oy voi käyttää kolmansia osapuolia.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

Rekisteriin tallennetaan asiakkaan antama lupa lähettää markkinointiviestintää.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

SuoraTyö voi luovuttaa henkilötietoja ainoastaan voimassaolevan lainsäädännön velvoittamalla tavalla tai muulla tavoin, joka liittyy Palvelun toteuttamiseen Käyttäjän valtuuttamalla tavalla. Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Työpaikkailmoitusta julkaistaessa työpaikkailmoituksen ja ilmoittajan tiedot luovutetaan Oikotielle.

Muutoin tietoja luovutetaan kolmannelle osapuolelle ainoastaan Käyttäjän etukäteisellä suostumuksella

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön tarkoitetun rekisterin käyttöön ovat oikeutetut vain ne SuoraTyön työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakas-, henkilö ja vakuutustietoja. Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä sekä tiedostot on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.

Työnantajien julkaisemat työpaikkailmoitukset julkaistaan Oikotie Keikkatyöt-palvelussa ja ne ovat julkisesti nähtävissä Oikotie Keikkatyöt-palvelussa.

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja on saatavilla vain tietoon oikeutetuille.

Evästeet

Rekisterinpitäjän sivuilla saatetaan käyttää evästeitä käyttökokemuksen kehittämiseksi. Eväste on tekstitiedosto, joka verkkosivulla käydessä tallentuu käyttäjän tietokoneelle. Se sisältää tietoja ja sitä käytetään mm. markkinointiin ja sivuston kehittämiseen. Evästeiden avulla kerätään tietoa sivujen käytöstä. Käyttäjän henkilöllisyys ei käy ilmi evästeiden avulla. Käyttäjä voi poistaa evästeet käytöstä selaimen asetuksista. Rekisterinpitäjän ei takaa, että sivusto toimii oikein evästeiden poistamisen jälkeen.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet

Käyttäjällä on oikeus tarkastaa rekisteriin hänestä tallennetut tiedot. Käyttääkseen tarkastusoikeuttaan Käyttäjän tulee toimittaa SuoraTyön yhteyshenkilölle omakätisesti allekirjoitettu tai muulla tavoin vahvistettu kirjallinen pyyntö tarkastusoikeutensa käyttämisestä. Vaihtoehtoisesti tietopyyntö voidaan tehdä henkilökohtaisesti SuoraTyön toimipisteellä. Käyttäjän pyynnöstä kyseiset tiedot voidaan toimittaa kirjallisena.

Käyttäjällä on myös oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö virheellisen tiedon korjaamisesta on tehtävä kirjallisesti ja sen tulee olla perusteltu sekä riittävästi yksilöity. Kirjallisessa pyynnössä tulee sanatarkasti yksilöidä ne tiedot, jotka Käyttäjä haluaa poistettavaksi kokonaan taikka muutoin oikaistavaksi sekä esittää tässä tilanteessa sanatarkasti korvaava teksti. Mikäli Käyttäjä käyttää asiassa asiamiestä, tulee korjaamispyynnön yhteydessä esittää asiamiehen valtakirja. Siinä tapauksessa, että SuoraTyö ei hyväksy vaatimusta tiedon korjaamisesta, Käyttäjällä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

Käyttäjällä on oikeus kieltää SuoraTyötä käsittelemästä häntä koskevia tietoja mm. suoramainontaa ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten. Kyseisen kielto-oikeuden käyttämiseksi rekisteröidyn tulee tehdä kirjallinen ilmoitus SuoraTyölle.